Tags

, , , , , , , ,

zaproszenie na konferencję:

Central European Conference in Finance and Economics, 29 września – 2 października 2015

link: http://cefe.ekf.tuke.sk/

·

Cieľom prvej medzinárodnej vedeckej konferecie „Central European Conference in Finance and Economics“ je poskytnúť výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a mnohým odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra tak teoretických, ako aj praktických aktuálnych problémov, súčasných trendov aj budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín v rámci Európskej únie.

Central European Conference in Finance and Economics má tri základné ciele:

INŠPIROVAŤ – Na základe analýz, konfrontácií a diskusií o aktuálnych trendoch a výzvach v oblasti financií a ekonomiky v teoretickom i praktickom kontexte inšpirovať k návrhom nových oblastí vedeckého skúmania, k tvorbe aktívnych programov a stratégií pri implementácií vedeckých poznatkov do praxe, k tvorbe konfrontačných scenárov a vízií v širokom spektre aktuálnych národných a svetových problémov v oblasti financií a ekonomiky.

INFORMOVAŤ – Na základe prezentácie výstupov vedeckých výskumov, národných a medzinárodných projektov informovať o aktuálnych ekonomických výzvach, problémoch a možnostiach ich riešení v kontexte nastolených trendov vypovedajúcich o súčasnej stratégii vývoja národných ekonomík. Ich široký ekonomický záber bude transformovaný do štyroch oblastí: Financie a investovanie, Ekonomické aspekty a verejné financie, Obchodovanie, podnikanie a Start-up a Špecifická téma pre rok 2015: Manažment zdravotnej starostlivosti.

AKTIVOVAŤ – Prostredníctvom konferencie aktivovať, stimulovať a rozvíjať rôzne formy vedeckej spolupráce v prepojení s praxou, integrovať v nej inovačný potenciál nevyhnutný pre zvýšenie konkurencieschopnosti krajín EÚ v globálnej konkurencii. Konfrontáciou a komunikáciou aktuálnych problémov v ekonomikách jednotlivých krajín preukázať významnosť medzinárodnej spolupráce pri implementácii vedeckých výstupov do praxe, ako aj významnosť integrity medzinárodných výskumných tímov pre rozvoj vedeckého bádania.

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

Konferenčný výbor

Vedecký výbor konferencie:

Predseda

doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko

Podpredseda

doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko

prof. RNDr. Vincent ŠOLTÉS, CSc. , Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko

Členovia vedeckého výboru konferencie

prof. Dr. Stefan DANIEL, Petru Maiorc University, Targu Mures, Rumunsko

prof. Dr. Dejan ERIC, Faculty for Banking, Insurance and Finance, Belgrade Banking Academy, Belehrad, Srbsko

prof. Dr. Alessandro FIGUS, Campus Link University, Rím, Taliansko

prof. Ing. Lumír KULHÁNEK, CSc., Ekonomická fakulta, VSB – TU Ostrava, Česká republika

prof. Patrick MUSSO, GREDEG, University of Nice Sophia Antipolis, Nice, Francúzsko

prof. Ing. Jiří POLÁCH, CSc., Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava, Česká republika

prof. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

prof. Ing. Vladimír GAZDA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Helena KUVIKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Dr. Nadia CIPULLO, PhD., Campus Link University, Rím, Taliansko

Dr. Laurent DALMAS, University of Versailles St-Quentin-En-Yvelines, Paríž, Francúzsko

Assoc. prof. İhsan Cemil DEMİR, Afyonkarahisar Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turecko

doc. Mgr. Martin KAHANEC, PhD., M.A. , Central European University in Budapest, Budapešť, Maďarsko

doc. Mgr. Grzegorz MICHALSKI, PhD., Faculty of Engineering and Economics, Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Poland

Assoc. prof. Srdjan REDZEPAGIC, PhD., University of Nice Sophia Antipolis, Nice, Francúzsko

Assoc. prof. Dr. Zsuzsana SZABO, Petru Maior University, Targu Mures, Rumunsko

doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Emília JAKUBÍKOVÁ, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Juraj SIPKO, PhD., MBA, Ekonomický ústav SAV, Bratislava, Slovakia

doc. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

RNDr. Libuša RÉVESZOVÁ, PhD. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Ing. Viera BAKOŠOVÁ, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava, Slovakia

Ing. Luboš ČERNÝ, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Slovensko

MUDr. Katarína KAFKOVÁ, Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky, Bratislava, Slovakia

Mgr. Iveta NAGYOVÁ, PhD., Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

Martin SMATANA, MSc., Inštitút zdravotnej politiky, Bratislava, Slovensko

Organizačný výbor konferencie:

doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD. MBA, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko – Predsedníčka organizačného výboru

doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Ing. Lucia MIHÓKOVÁ, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Ing. Viliam VAJDA, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenskoa

Ing. Michal KOČIŠ, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Ing. Lenka VEJAČKOVÁ, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Vybraní študenti PhD. štúdia.

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

Témy

Privítame zaslanie teoretických a empirických výskumných prác v odborných oblastiach ekonomických problémov a verejných financií, financií a investovania, podniku, podnikateľstva a start-upov, ako aj v oblasti špeciálnej témy tohtoročnej konferencie CEFE 2015 – Manažment zdravotnej starostlivosti:

Financie a investovanie

Financie a investovanie pokrývajú alokáciu aktív a záväzkov v čase za podmienok istoty a neistoty:

osobné financie (ochrana pre neočakávanými osobnými udalosťami, efekty daňových politík, vplyv zadlženia na jednotlivca, tvorba plánu úspor, plánovanie bezpečnej finančnej budúcnosti a pod.)

podnikové financie (kapitálová štruktúra, kapitálové rozpočtovníctvo, oceňovanie podnikov, finančné modelovanie, riadenie peňažných tokov, zásob a úverov, riadenie investícií, riadenie finančného rizika a pod.)

finančné služby (finanční sprostredkovatelia, získavanie vlastného kapitálu podniku, inštitucionálni investor, penzijné fondy, súkromní investor a pod.)

finančná ekonomika (ceny, úrokové sadzby, oceňovanie aktív, teória investovania, finančné trhy, finančné modely a princípy a pod.)

Ekonomické problémy a verejné financie

Tematický okruh ekonomických problémov a verejných financií pokrýva posledné trendy v ekonomickom a empirickom výskume v rozsiahlej oblasti makroekonomických a mikroekonomických tém:

problematika fiškálnej a monetárnej politiky a výziev počas krízy

globalizácia a globálne nerovnováhy

zdaňovanie a verejná spotreba

architektúra medzinárodného finančného systému

voľba spotrebiteľa behaviorálna ekonomika

verejné statky, externality a veľkosť riadenia

chudoba a nerovnováha rozdelenia príjmov

poučenie sa z ekonomickej histórie

ekonomická teória na rázcesti

Podnik, podnikanie a start-upy

Podnik, podnikanie a start-upy pokrýva štúdie o všeobecných problémoch vo vzťahu k podniku, ekonomickým výzvam a problémom v oblasti organizácie podniku, jeho riadenia, tvorby stratégie, aktuálnych trendov a výziev v podnikaní:

aktuálne problémy malých a stredných podnikov

aktuálne požiadavky a stratégie podnikania

dispozícia pre podnikanie, vzdelávanie v oblasti podnikania, sociálne podnikanie

potreby a potenciál start-upov

inkubátory, problémy a aktivity inkubácie

financovanie start-upov

Špeciálna téma pre CEFE 2015: Manažment zdravotnej starostlivosti

Manažment zdravotnej starostlivosti zahŕňa aktuálne problémy v systémoch zdravotnej starostlivosti rôznych krajín:

hodnotenie zdravotných politík v krajinách, meranie a riadenie efektívnosti zdravotných systémov v krajinách, efektívnosť zdravotníckych zariadení, eHealth

optimalizácia všetkých typov procesov v zdravotníckych zariadeniach, meranie a riadenie kvality v zdravotníctve

problematika ICT a IS v zdravotníckych zariadeniach, sociálno-ekonomickým otázkam súvisiacim s dlhodobou zdravotnou starostlivosťou v krajinách, v prepojení s prognózovanými celosvetovými dopadmi "globálneho starnutia" obyvateľstva

problematika unitárneho a pluralitného systému zdravotného poistenia v krajinách

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

Registrácia

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku v angličtine týkajúcu sa tém konferencie (pri registrácii predkladanie abstraktu). Programový výbor konferencie rozhodne, ktoré príspevky budú zahrnuté do programu konferencie. Potvrdenie o prijatí abstraktu a následne o akceptácii príspevku s výsledkom recenzného konania príspevkov bude zverejnené online ako súčasť registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom.

Pre prístup do konferenčného registračného systému kliknite na "Registrácia". Pri registrácii môžete zadávať osobné údaje, registrovať abstrakt a príspevok a informácie o ubytovaní.

Pri tvorbe príspevku použite "Template". Programový výbor konferencie si vyhradzuje právo zamietnuť príspevok, nespĺňajúci tieto pokyny.

Všetky príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie jeho zahrnutia do CPCI (Conference Proceedings Citation Index, integrovaný index v rámci Web of Science, Thomson Reuters).

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

MLADÍ VEDCI

Cieľom sekcie Mladých vedcov, ktorá je súčasťou konferencie, je podporovať a povzbudzovať doktorandov v rozvoji výskumných aktivít v kontexte súčasných ekonomických problémov.

Mladí vedci dávajú doktorandom možnosť uľahčiť výmenu znalostí a diskusiu výsledkov výskumu na medzinárodnej úrovni prepojením doktorandov a skúsených výskumných pracovníkov v profesionálnom a sociálnom fóre. Konferencia zároveň doktorandom poskytuje stimulujúce prostredie, v ktorom si môžu vymieňať nápady, vytvoriť neformálne siete a iniciovať budúci výskum založený na spolupráci.

Sekcia Mladí vedci ponúka pre študentov doktorandského štúdia špeciálnu výhodu. Prezentované príspevky budú posúdené výborom konferencie a tri najlepšie prezentácie budú odmenené:

1. miesto: 300 EUR

2. miesto: 200 EUR

3. miesto: 100 EUR

Registrácia

Potenciálni autori sú vyzvaní, aby predložili elektronickú verziu príspevku v angličtine, v súlade s témami konferencie. Programový výbor konferencie rozhodne, ktoré príspevky budú zahrnuté do programu konferencie. Potvrdenie o prijatí abstraktu a následne o akceptácii príspevku s výsledkom recenzného konania príspevkov bude zverejnené online ako súčasť registračného portálu. Autori zamietnutých príspevkov budú informovaní e-mailom. Pri tvorbe príspevku použite "Template". Programový výbor konferencie si vyhradzuje právo zamietnuť príspevok, nespĺňajúci tieto pokyny.

Všetky príspevky budú podrobené recenzii a tie s akceptačným statusom budú zaradené do online zborníka, ktorý bude zaslaný na posúdenie jeho zahrnutia do CPCI (Conference Proceedings Citation Index, integrovaný index v rámci Web of Science, Thomson Reuters).

Registrácia, termíny a poplatky

Pre informácie týkajúce sa tém, registrácie, termínov a poplatkov kliknite prosím na ďalšie časti konferenčnej stránky CEFE 2015.

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

Termíny

Začiatok registrácie

15. máj 2015

Zaslanie abstraktu

21. jún 2015

Oznámenie o akceptácii abstraktu

30. jún 2015

Zaslanie finálneho príspevku

30. august 2015

Oznámenie o akceptácii príspevku

15. september 2015

Platba

20. september 2015

Finálny program konferencie

25. september 2015

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

Poplatky

Registračné poplatky konferencie „Central European COnference in Finance and Economics“ sú nasledovné:

Regulárny registračný poplatok

Konferenčný poplatok*

200 €

Poplatok za sprievodnú osobu (doprovod)**

100 €

*Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčný zborník, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.

**Poplatok za sprievodnú osobu, čo predstavuje osobu bez príspevku (alebo druhého a ďalšieho spoluautora príspevku) zahŕňa ubytovanie, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.

Registračný poplatok pre študentov doktorandského štúdia

Poplatok pre študenta doktorandského štúdia*

100 €

*Poplatok zahŕňa Konferenčný zborník, ubytovanie, materiály ku konferencii, občerstvenie v priebehu konferencie, organizačné náklady a Gala večeru.

Zaplatený konferenčný poplatok v prípade neúčasti sa nebude vracať späť: (je však možná účasť náhradníka).

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok a informácií ohľadom konferencie CEFE 2015 prosím kontaktovať Konferenčný organizačný výbor.

Platby pre SR:

Číslo účtu:

7000151417/8180

IBAN:

SK29 8180 0000 0015 1417

Swift (BIC):

SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

2015

Účel platby:

ID, Meno a Priezvisko, Organizácia

Medzinárodné platby:

Názov banky:

Statna pokladnica

Adresa pobočky:

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Číslo účtu:

7000151417/8180

IBAN:

SK29 8180 0000 0015 1417

Swift (BIC):

SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

2015

Účel platby:

ID, Meno a Priezvisko, Organizácia

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

·

Miesto konania

Konferencia CEFE 2015 sa koná v Učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch.

Adresa zariadenia: Herľany 47, 044 45 Herľany, Slovensko

Web:http://www.slanskevrchy.sk/Lokality/Herlany/Herlany.html

http://www.herlany.ocu.sk/sk

Lokácia Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Herľanoch

GPS: 48.801088, 21.478310

Obec Herľany je umiestnená pod úpätím západných svahov Slanských vrchov. Nachádza sa približne 28 km od Košíc. Obec Herľany bola už v 17. storočí dobre známa svojimi minerálnymi prameňmi. Táto skutočnosť bola príčinou vzniku miestnych kúpeľov. Keď v r.1869 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu liečivých minerálnych vôd, začal sa v r. 1870 vŕtať vrt, ktorého výsledkom je dnešný svetový unikát Herliansky gejzír. Hoci význam obce ako zdravotného strediska vybledol po roku 1945, svetový unikát v podobe prírodného studeného gejzíra udržiava jedinečnosť obce Herľany takmer 130 rokov. Základné parametre Herliannskeho gejzíru:

hĺbka 404 m

dosiahne výšku cca 20m počas erupcie

erupcia trvá cca. 30 min.

interval medzi erupciami je 32 až 36 hodín

teplota gejzíru je 14-18 ° C a jeho voda je silne mineralizovaná.

Gejzír bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.

Ubytovanie

Ubytovanie je zahrnuté v konferenčnom poplatku (pre bližšie informácie prosím pozrieť časť Poplatky). Ubytovanie je možné v Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Herľanoch.

Možnosti dostupnosti miesta konania:

Letecky

Pravidelné lety prichádzajú na medzinárodné letisko Košice (z Bratislavy / každý deň, Prahy/ každý deň, Viedne / každý deň, Londýnu-Luton / 4 krát týždenne) alebo na medzinárodné letisko v Bratislave. Pre ďalšie informácie o všetkých letoch prosím navštívte webovú stránku: www.airportkosice.sk, http://www.bts.aero alebo sa informujte porstredníctvom bezplatnej non-stop informačnej linky pre cestujúcich na tel. č.: 421 55 6832 100. Dopravný podnik mesta Košice prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu, ktorá zabezpečuje pravidelnú autobusovú linku (č. 23) spájajúcu letisko Košice s centrom mesta (Jazda trvá asi 20 minút). Cestovný poriadok tejto linky mestskej hromadnej dopravy je možné si vyhľadať na stránke: http://imhd.zoznam.sk/ke/cestovny-poriadok/linka/23.html. Z letiska je možné použiť aj taxi službu (prosím pozrieť časť Taxi).

Vlakom

Vlakové spojenia prichádzajú do Košíc pravidelne, a to z Viedne, Bratislavy a Prahy. K dispozícii je možnosť využiť komfortnú prepravu v podobe EC / IC vlaku z Prahy (trvanie 8 hodín), z Bratislavy (trvanie 5 hodín) alebo Budapešti (trvanie 3,5 hodiny). K dispozícii je aj nočná preprava s možnosťou využitia lôžkového vozňa, či prepava motorail vlakom. Pre informácie o vlakových spojeniach prosím navštívte webovú stránku: https://www.slovakrail.sk/ alebo sa informujte porstredníctvom bezplatnej non-stop informačnej linky pre cestujúcich na tel. č.: +421 24 48 58 188.

Autobusom

Väčšina krajín v Európe je prepojená so slovenskými destináciami prostredníctvom autobusovej dopravy. Pravidelnú službu poskytuje Eurolines, ponúka spojenie do 34 krajín a viac než 700 destinácií po celej Európe. Ďalšou možnosťou je Student Agency alebo Eurobus. Pre informácie o jednotlivých autobusových spojeniach prostredníctvom uvedených poskytovateľov prosím navštívte webovú stránku Student Agency http://www.studentagency.sk/ alebo Eurobus http://www.eurobus.sk.

Cesta z Košíc do obce Herľany je tiež možná:

Autobusom:

Pre informácie o jednotlivých autobusových spojeniach prosím navštívte webovú stránku Student Agency:click here

Autom – pozrite si GPS a mapu.

GPS:48.801088°N, 21.478310°E

Taxi:

American Taxi Košice – 055 175 00

City taxi – 055 16 222

VIP taxi – 055 16 500, 0907 556 677

Easy taxi – 055 178 88, 0907 234 263, 0902 122 224

TaxiKošice – 0915 040 727

Beáta Gavurová – Head of Organizing Committee

Contact email:conference.ekf

Contact phone:+421 55 602 3267

link: http://cefe.ekf.tuke.sk/

poprzednie wiadomości:

Zaproszenie na szkolenie:

Analiza i ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Data szkolenia: 2015-05-25 – 2015-05-26

Szkolenie dwudniowe 25 i 26 maja 2015 r. w Warszawie

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

poprzednie wiadomości:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Szkolenie: Analiza i ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Data szkolenia: 2015-05-25 – 2015-05-26

Szkolenie dwudniowe 25 i 26 maja 2015 r. w Warszawie

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ! !

Termin

25 05 2015 – 26 05 2015 – Warszawa Zgłoś się
Aby zapisać się na szkolenie w Warszawie zaplanowane na 25 i 26 maja 2015,

można skorzystać z formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:

http://www.akademiamddp.pl/training-form/2670/1546/

Szkolenie o tej tematyce lub podobnej może również być zorganizowane:

– w dowolnym innym terminie

– w miejscu najbliżej Państwa siedziby

W celu uzgodnienia szczegółów proszę o kontakt:

Grzegorz Michalski

tel: 503452860

tel. 791214963

Grzegorz.Michalski

http://eunicacon.wordpress.com/

http://michalskig.com/

Prowadzący

doc. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Referencja wykładowcy >>

Cel szkolenia

Szkolenie odpowiada na pytania jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności? Jak powinna przebiegać ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach oraz ocena finansowej wykonalności inwestycji. Jest to szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa. Jest to okazja do intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć. Podczas szkolenia stosowane są metody pracy takie jak studium przypadku (case study), dyskusje, wykład ukierunkowane na finansową stronę przygotowania treści studium wykonalności inwestycji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest zalecane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Jest to wiedza wartościowa dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Program

1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem:
a) cel podejmowania inwestycji rzeczowych,
b) rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe, analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa,
c) elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty,
d) rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
a) okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu, zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV, wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR, porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych.

3. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych:
a) różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,
b) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków), zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego,
c) szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.

4. Szacowanie stóp kosztu kapitału:
a) koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, zasady szacowania, średni wazony koszt kapitału – CC, ryzyko projektu a koszt kapitału, marginalny koszt kapitału – MCC, relacja struktury kapitału i kosztu kapitału, struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące.

5. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa:
a) krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS, krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC.

6. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych:
a) analiza ryzyka inwestycji/pomysłów, metody pośrednie uwzględniania ryzyka:
– analiza punktu progowego,
– analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej,
– analiza scenariuszy,
– analiza drzew decyzyjnych,
– metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.).
b) analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.

7. Co należy wybrać: zakup na własność czy leasing operacyjny długoterminowy?

8. Co należy wybrać: leasing finansowy czy leasing operacyjny?

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
• oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji,
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych,
• stosowania koncepcji zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa,
• wyceny wartości niematerialnych i prawnych,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV,
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych,
• różnicowania w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków,
• analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów,
• analizowania Biznes Planów – Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów,
• oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje,
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych,
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego.

Informacje organizacyjne

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

INFORMACJE:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks; anita.musial

Kontakt z trenerem:
Grzegorz.Michalski

tel. 503452860 lub: tel. 791214963

Termin

25 05 2015 – 26 05 2015 – Warszawa Zgłoś się

Aby zapisać się na szkolenie w Warszawie zaplanowane na 25 i 26 maja 2015,

można skorzystać z formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:

http://www.akademiamddp.pl/training-form/2670/1546/

Szkolenie o tej tematyce lub podobnej może również być zorganizowane:

– w dowolnym innym terminie

– w miejscu najbliżej Państwa siedziby

W celu uzgodnienia szczegółów proszę o kontakt:

Grzegorz Michalski

tel: 503452860

tel. 791214963

Grzegorz.Michalski

http://eunicacon.wordpress.com/

http://michalskig.com/

poprzednie wiadomości:

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 | tel. 791214963

Program szkolenia:

Blok I: Analiza sprawozdań finansowych

Dzień 1: Część teoretyczna:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA.

Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?

Które elementy sprawozdania finansowego są dostępne częściej, a które rzadziej?

ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Dlaczego wszystko zaczyna się od cyklu operacyjnego?

Jak powstaje bilans?

Jak powstaje rachunek zysków i strat (zwany również rachunkiem wyników)?

Jak powstaje sprawozdanie z przepływów pieniężnych?

CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH POZYCJI BILANSOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA ANALIZOWANEGO SPRAWOZDANIA ORAZ ZASADY ICH WYCENY.

Składniki aktywów.

Znaczenie aktywów trwałych.

Kiedy przedsiębiorstwu opłaca się mieć własne aktywa trwałe? Dlaczego i jakie aktywa trwałe warto użytkować w oparciu o dzierżawę / leasing operacyjny / wynajem?

Znaczenie zapasów. Trzy podstawowe grupy zapasów i ich znaczenie. Podstawowe modele zarządzania zapasami. W jaki sposób zapasy jako kategoria zafałszowują obraz na temat płynności finansowej?

Znaczenie i sens utrzymywania należności. Dlaczego należności mogą być niebezpieczne? Podstawowe modele zarządzania należnościami.

Po co przedsiębiorstwu środki pieniężne / gotówka? Transakcyjne, ostrożnościowe i spekulacyjne powody utrzymywania gotówki i ich związek z oceną przedsiębiorstwa.

Składniki pasywów.

Finansowe i niefinansowe składniki pasywów.

Kapitał własny i jego znaczenie.

Kapitał obcy i jego znaczenie. Wpływ wielkości zadłużenia na ryzyko przedsiębiorstwa. Dlaczego kapitał własny jest droższy od obcego? Pozorne sprzeczności w trakcie ustalania właściwych relacji między kapitałem obcym a własnym.

Pasywa niefinansowe. Znaczenie zobowiązań bieżących i innych pasywów niefinansowych niewchodzących w skład kapitału.

OMÓWIENIE ZASAD PREZENTACJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT – STRUKTURA ORAZ NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE KOSZTÓW PREZENTOWANE W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH RACHUNKU.

Rodzaje kosztów i klasyfikacja kosztów i ich związek ze zdrowiem finansowym przedsiębiorstwa.

Koszty, które nie są wydatkami. Wydatki, które nie są kosztami.

Koszty stałe i koszty zmienne. Dlaczego i kiedy koszty zmienne się nie zmieniają? Dlaczego i kiedy koszty stałe się zmieniają?

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI ORAZ ZASAD KLASYFIKACJI PRZEPŁYWÓW.

Przepływy pieniężne netto (NCF), przepływy pieniężne operacyjne (OCF) i wolne przepływy pieniężne (FCF).

Przepływy pieniężne odzwierciedlają zdrowie finansowe, zdrowie operacyjne i zdrowie inwestycyjne przedsiębiorstwa. Podział aktywności przedsiębiorstwa na operacyjną, finansową i inwestycyjną. Zasada separowalności przepływów operacyjnych i finansowych.

WZAJEMNE POWIĄZANIA I ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Salda strukturalne bilansu. Mapy 5 typów potencjalnych kryzysów.

Jak zmiany w aktywach wpływają na przepływy i na wyniki przedsiębiorstwa?

Jak zmiany w zapasach wpływają na przepływy i na wyniki przedsiębiorstwa?

Jak zmiany w należnościach wpływają na przepływy i na wyniki przedsiębiorstwa?

Jak zmiany w poziomie ryzyka wpływają na aktywa, przepływy i na wyniki przedsiębiorstwa?

INFORMACJA DODATKOWA JAKO ISTOTNY ELEMENT W ANALIZIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Co jest celem informacji dodatkowej i jakich uzupełniających danych dostarcza?

Znaczenie informacji na temat podstawy sporządzania sprawozdania finansowego i szczegółowych zasad rachunkowości wybranych i stosowanych w przedsiębiorstwie.

Przydatność dla określenia zdrowia finansowego przedsiębiorstwa nieujawnionych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych informacji uzupełniających.

Dzień 2: Część warsztatowa:

ANALIZA STRUKTURY WYBRANEGO SPRAWOZDANIA.

Ćwiczenie w oparciu o dane rzeczywiste.

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH TRANSAKCJI I ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Analiza historyczna zmian, które zaszły w latach 2013, 2012, 2011, 2010.

Analiza symulacyjna – dla modelu sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych.

ZASADY I ROZWIĄZANIA KSIĘGOWE POD KĄTEM ICH WPŁYWU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Ilustracja na danych rzeczywistych, jak różne zasady i rozwiązania księgowe wpływają na prezentację sprawozdań i jak brać to pod uwagę przy ocenie zdrowia ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – CZEGO MOŻEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ CZYTAJĄC SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

Możliwości i ograniczenia oceny zdrowia ekonomiczno-finansowego podmiotu – ilustrowane na podstawie danych rzeczywistych.

OPRACOWANIE WSTĘPNEJ OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY.

Wstępna ocena na tle sektora. Ćwiczenie wykorzystuje dane rzeczywiste z wykorzystaniem autentycznych sprawozdań firm, z lat 2010, 2011, 2012, 2013.

Blok II: Analiza wskaźnikowa.

Dzień 3: Część teoretyczna:

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI FINANSOWE – KLASYFIKACJA, KONSTRUKCJA, INTERPRETACJA, WADY I ZALETY POSZCZEGÓLNYCH WSKAŹNIKÓW.

Podstawowe dane na temat wskaźników. Podstawowe wady każdego wskaźnika.

Dodatkowe niezbędne środki – AFN.

Wskaźnik ryzyka likwidacji – WRL.

Wskaźnik Wilcoxa – pojemność zadłużeniowa.

Statyczne wskaźniki płynności. Mity i przesądy związane ze statycznymi wskaźnikami płynności.

Wskaźniki płynności wykorzystujące dane prognostyczne.

Wskaźnik płynności lambda. Wady wskaźników płynności i jak zminimalizować szkodliwość ich wad.

Wskaźniki rentowności. ROA > kd; ROE > ke. jakie to ma praktyczne znaczenie? Wady wskaźników rentowności i jak zminimalizować szkodliwość ich wad.

Wskaźniki sprawności działania. Wady wskaźników sprawności działania i jak zminimalizować szkodliwość ich wad.

Jak konstruować własne wskaźniki.

Co to jest analiza Rosetta Stone, dlaczego warto ją stosować? Jakie są trudności w stosowaniu podejścia Rosetta Stone i dlaczego warto się z tymi trudnościami zmierzyć?

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ ORAZ GŁÓWNE BŁĘDY POPEŁNIANE W ANALIZIE WSKAŹNIKOWEJ.

Nadmierna wiara w pojedynczy wskaźnik.

Zapominamy o tym, że firmy stosują makijaż J

Brak porównania z sektorem.

Brak analizy zmian w czasie.

Ignorowanie założeń podejścia Rosetta Stone w trakcie interpretacji wskaźników.

OPŁACALNOŚĆ PROJEKTU (METODA NPV, IRR) – KONSTRUKCJA WSKAŹNIKÓW ORAZ INTERPRETACJA.

Jak zbudowany jest wskaźnik wartości zaktualizowanej netto (NPV)? NPV > 0, czy to wystarczy?

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i jej ograniczenia. IRR > CC, czy to wystarczy?

Krzywa IOS i jej nadwyżka nad MCC.

ŚREDNI WAŻONY KOSZT KAPITAŁU PRZEDSIĘWZIĘCIA (WACC) – KONSTRUKCJA, INTERPRETACJA ORAZ WYKORZYSTANIE W KONTEKŚCIE ANALIZY RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Jak szacować koszt kapitału własnego? Jak szacować koszt kapitału obcego? Macierz Markowitza. Relacja ryzyka do kosztu kapitału. Optymalna / docelowa struktura kapitału. Minimalizacja kosztu kapitału poprzez odpowiedni poziom zadłużenia. Kiedy poziom zadłużenia jest niezdrowy?

Rozpoznawanie elementów związanych z działaniem przedsiębiorstwa i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

Dzień 4: Część warsztatowa:

ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA W OPARCIU O ZASTOSOWANE WSKAŹNIKI.

Ćwiczenia oparte o dane rzeczywiste. Pogłębiona analiza w zestawieniu z oceną sektora. Ćwiczenia wykorzystują dane rzeczywiste z wykorzystaniem autentycznych sprawozdań firm, z lat 2010, 2011, 2012, 2013.

ANALIZA WPŁYWU ZMIAN ELEMENTÓW POSZCZEGÓLNYCH WSKAŹNIKÓW NA OGÓLNĄ OCENĘ RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ćwiczenia z wykorzystaniem danych rzeczywistych. Analiza historyczna zmian, które zaszły w latach 2013, 2012, 2011, 2010.

Analiza symulacyjna – analiza wpływu zmian na modelu wskaźników opartych o model sprawozdań finansowych.

Szkolenie o tej tematyce lub podobnej może być zorganizowane:

– w dowolnym innym terminie

– w miejscu najbliżej Państwa siedziby

W celu uzgodnienia szczegółów proszę o kontakt:

Grzegorz Michalski

tel: 503452860

tel. 791214963

Grzegorz.Michalski

http://eunicacon.wordpress.com/

http://michalskig.com/

poprzednie wiadomości:

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja jednostkowa, projektowa), które ma na celu przybliżenie podstawowych i głównych pojęć oraz problemów. [  https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/szkolenie-z-zakresu-kapitalu-pracujacego-nwc-w-przedsiebiorstwie-produkcyjnym/ ]
Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstaw problematyki zarządzania kapitałem pracującym w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż controlling finansowy, planowanie finansowe, kontroling, rachunkowość i finanse.
Szkolenie adresowane przede wszystkim dla pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz dla niefinansowej kadry kierowniczej.
Propozycja programu zawiera teorię z zakresu podstawowych pojęć, między innymi:
– elementów kapitału pracującego,
– wpływu zmian kapitału pracującego na generowanie gotówki,
– różnicy między zyskiem a generowaniem gotówki,
– sprzedaży a wpływów ze sprzedaży,
– kosztów a wydatków.
Dodatkowo wersja szkolenia przeznaczona dla kadry managerskiej, uwzględnia również podstawowe zagadnienia rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych.
Zagadnienia szkolenia prezentowane są na dużej ilości praktycznych przykładów z tematyki zarządzania kapitałem pracującym w korporacji produkcyjnej.
Zarządzanie kapitałem pracującym zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa. Proponuję szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela). W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
 zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (4 modele zarządzania gotówką – każdy na inną okazję) w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem budżetu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 szacowania wolnych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 doboru strategii inwestowania w kapitał pracujący w przedsiębiorstwie produkcyjnym w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,
 doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania kapitału pracującego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w zależności od charakterystyk biznesu,
 odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie produkcyjnym – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),
 najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa produkcyjnego zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ,
Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo produkcyjne z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem kapitałem pracującym zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Cel i potrzeba zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Cykl operacyjny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wpływ elementów cyklu operacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wielkość zapotrzebowania na kapitał pracujący.
Przejście cykl zapasów -> poziom kapitału pracującego zamrożonego w zapasach przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Przejście cykl należności -> poziom kapitału pracującego zamrożonego w należnościach zapasów.
Wpływ ryzyka operacyjnego na wielkość buforu środków pieniężnych i wielkości kapitału pracującego zamrożonego w operacyjnych środkach pieniężnych.
Wpływ wielkości środków zamrożonych w kapitale pracującym na generowanie gotówki i na wartość przedsiębiorstwa.
Ćwiczenia: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem kapitałem pracującym i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania kapitałem pracującym.
Definicje kapitału pracującego, płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa). Relacje między znaczeniami płynności. Płynność jako różnica między kapitałem pracującym a zapotrzebowaniem na kapitał pracujący.
Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.
3. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto
Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poziom NWC. Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych). Określanie strategii zarządzania NWC.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Potrzeba utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.
Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.
Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego.
5. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami) w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Ocena należności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Metody optymalizowania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa produkcyjnego wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego.
6. Zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Szkolenie o tej tematyce lub podobnej może być zorganizowane:

– w dowolnym innym terminie

– w miejscu najbliżej Państwa siedziby

W celu uzgodnienia szczegółów proszę o kontakt:

Grzegorz Michalski

tel: 503452860

tel. 791214963

Grzegorz.Michalski

http://eunicacon.wordpress.com/

http://michalskig.com/

Central European Conference in Finance and Economics 29 września – 2 października 2015.odt

Central European Conference in Finance and Economics 29 września – 2 października 2015.pdf

Central European Conference in Finance and Economics 29 września – 2 października 2015.doc

Central European Conference in Finance and Economics 29 września – 2 października 2015.docx